Siège sociale : 12, Rue Habib Bougatfa Menzel Bourguiba 7050-Tunisie

                  Tél. : 00216 72.464.418    Fax : 00216. 72.462.788

                       Usine : Rue Ali Belhaouan 7050 Menzel Bourguiba –Tunisie

                         Showroom : 17 Janvier, 7050 Menzel Bourguiba –Tunisie

                   Tél. : 00216 31.133.101

                     E-mail: mg-boulangerie@hotmail.fr

                        Site web: www.mgboulangerie.net